Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site van Qbrin.nl (verder genoemd: "de site") besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: "de informatie") op de site onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd. Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Qbrin.nl. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Qbrin.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen.

Daarnaast is Qbrin.nl niet aansprakelijk voor schade, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

GEBRUIKSVOORWAARDEN QBRIN.NL

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Qbrin.nl, ingeschreven bij de kamer van koophandel en fabrieken onder KvK nr 01172595 te Leeuwarden, en gevestigd te Heerenveen, BTW nummer NL 821.865.730.B01 (“Qbrin.nl”) - die gelden voor de dienst van Qbrin.nl.

Wij raden u aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van u rechten en plichten als u gebruik maakt van Qbrin.nl. Door gebruik te maken van de website van Qbrin.nl – onder meer toegankelijk via Qbrin.nl, dokterzoeken.nl, specialistzoeken.nl, artszoeken.nl, therapeutzoeken.nl, beroepsverenigingzoeken.nl en zoekzorg.nu en domeinnamen met andere extensies (“Website”), maar ook via andere wegen (bijvoorbeeld via andere (mobiele) media op welke manier dan ook, aanvaard u daarmee gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Ook betekent dat dat u er voor instaat dat iemand die van Qbrin.nl gebruik maakt op uw computer zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden. Qbrin.nl heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op de website. Indien u het gebruik van Qbrin.nl voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dat dat u deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

1. Dienstverlening Qbrin.nl
1.1 Qbrin.nl reguleert de communicatie tussen gebruikers en de dienst van Qbrin.nl niet inhoudelijk. Qbrin.nl heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. Qbrin.nl is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van Qbrin.nl beschikbaar stellen. Qbrin.nl geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld.

2. Account/Profiel
2.1 Om gebruik te kunnen maken van Qbrin.nl, vraag u uw eigen account aan op de manier zoals beschreven op de Website. Qbrin.nl kan naar eigen inzicht bepalen of u al dan niet een account zal worden verstrekt.
2.2 U staat er jegens Qbrin.nl voor in dat de informatie die u aan Qbrin.nl verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder uw persoonsgegevens zoals uw naam en e-mailadres. U stemt ermee in dat wij uw gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van uw account. Raadpleeg hier ons Privacy Statement.
2.3 U dient zowel bij een beroepsregister geregistreerd te zijn als een AGB code te hebben voor het aanmaken van een account.
2.4 U mag geen accounts aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon u daarvoor toestemming heeft gegeven.
2.5 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van uw account voor anderen en u zult anderen geen toegang verlenen tot Qbrin.nl met behulp van uw account. U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen uw account gebruiken, met of zonder uw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat u ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.
2.6 U mag op elk gewenst moment u account beëindigen. Dit kunt u doen door een mail te sturen. U vindt de contactgegevens op onze website.

3. Gebruik van de Website
3.1 U staat er jegens Qbrin.nl voor in dat u bevoegd bent om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast staat u er jegens Qbrin.nl voor in dat u te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat u zich zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.
3.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die u verricht in het kader van Qbrin.nl niet:
(i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
(ii) inbreuk maken op rechten van Qbrin.nl of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
(iii)in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Qbrin.nl te omzeilen;
of
(vi) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Qbrin.nl en/of een derde.

4. Intellectuele eigendomsrechten
4.1 U erkent en stemt ermee in dat de Website bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van Qbrin.nl, licentiegevers en/of gebruikers van Qbrin.nl en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.
4.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Qbrin.nl u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Qbrin.nl of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer – doch niet daartoe beperkt – niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Qbrin.nl substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.
4.3 Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan u te verlenen. Het gebruik dat u mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.
4.4 U verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Qbrin.nl of derden. U erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel 4.2 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Qbrin.nl op haar computersystemen.
4.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

5. Bestanden uploaden/licentie
5.1 Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud u in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan u toebehoren met betrekking tot de bestanden die door u via de Website ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de Website.
5.2 U erkent en stemt er mee in dat u door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan Qbrin.nl (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), u automatisch aan Qbrin.nl:
(a) een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om
(i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van Qbrin.nl; en
(ii) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van Qbrin.nl;
(iii) het recht verleent om enige door u ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Qbrin.nl en van de Website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Qbrin.nl op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens u of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.
5.3 De in artikel 5.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat u of Qbrin.nl de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de Website.
5.4 U erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt aan Qbrin.nl gebruikt zullen worden door andere gebruikers van Qbrin.nl. Qbrin.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van Qbrin.nl. U erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die u beschikbaar stelt aan Qbrin.nl door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. Qbrin.nl is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door u beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.
5.5 U bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat u van de website maakt, onder meer - maar niet daartoe beperkt – voor het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.
5.6 U staat er jegens Qbrin.nl voor in dat u volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 5.2 en dat u volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. U vrijwaart Qbrin.nl en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit uw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door Qbrin.nl gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door u worden vergoed.
5.7 Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan Qbrin.nl, sta u ervoor in dat
(a) u bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat u gerechtigd bent om aan Qbrin.nl de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden;
(b) de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Qbrin.nl, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van u of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de website;
(c) u niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot u recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;
(d) Qbrin.nl niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties;
(e) u bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.

6. Verboden content
6.1 In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die u in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via Qbrin.nl (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van Qbrin.nl is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):
(i) Content die discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
(ii) Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
(iii) Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
(iv) Content die naar de mening van Qbrin.nl in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
(v) Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
(vi) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
(vii) Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Qbrin.nl of derden worden geschonden;
(viii) Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
(ix) Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qbrin.nl commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;
(x) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
(xi) Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

7. Kennisgeving onrechtmatige content
8.1 Qbrin.nl zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door gebruikers van Qbrin.nl onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als u van mening bent dat een gebruiker van Qbrin.nl inbreuk pleegt op uw rechten verzoeken we u om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail. Deze kennisgeving dient
(i) de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar uw mening inbreuk maakt is te vinden op de website van Qbrin.nl;
(ii) een verklaring te bevatten dat er naar uw oordeel inbreuk wordt gemaakt op uw rechten en waarom dat zo is;
(iii) contactinformatie te bevatten waar Qbrin.nl contact met u kan opnemen, zoals u naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;
(iv) een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in uw kennisgeving juist en volledig is en – indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - dat u de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten;
(v) - te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar;
(vi) - indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar uw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is.
8.2 Qbrin.nl behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de persoon(personen)/ of onderneming die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.
8.3 Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Qbrin.nl worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.
8.4 Qbrin.nl behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk making van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan Qbrin.nl bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.
8.5 Door het doen van een kennisgeving vrijwaar u Qbrin.nl en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Qbrin.nl lijdt, nog zal kunnen lijden of die Qbrin.nl dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.
8.6 Qbrin.nl zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

8. Betaalde diensten en producten
9.1 Alle prijzen van betaalde diensten of producten die door Qbrin.nl worden aangeboden, zijn in euro’s en inclusief BTW.
9.2 U betaalt voor de via de website bestelde Producten en/of Diensten de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst of elders op de Website aangegeven wijze. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat u een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat. 9.3 De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die is vermeld op de Website op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend.
9.4 U kunt Qbrin.nl niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

9. Stopzetten en beschikbaarheid diensten
10.1 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Qbrin.nl ten dienste staan, is Qbrin.nl te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om u activiteiten in verband met Qbrin.nl (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, u account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan u te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
(i) u handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
(ii) we van mening zijn dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan andere gebruikers of aan Qbrin.nl kunnen toebrengen.
Qbrin.nl zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.
10.2 Indien uw gebruik van een betaalde dienst van Qbrin.nl wordt beëindigd, om welke reden dan ook, heb u geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan Qbrin.nl.
10.3 Qbrin.nl garandeert niet dat de dienst van Qbrin.nl te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

10. Privacy
11.1 Door het Gebruik van de Website ben u gebonden aan ons Privacy Statement.

11. Content van derden
12.1 Het is mogelijk dat de Website applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden (“Content van derden”) en bevat. De opname of aanwezigheid van content van derden op de Website impliceert niet dat Qbrin.nl deze content heeft goedgekeurd dan wel gecontroleerd. Qbrin.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Website.
12.2 Op applicaties van derden op de Website zijn de gebruikervoorwaarden van Qbrin.nl van toepassing.
12.3 Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

12. Aansprakelijkheid
13.1 Qbrin.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Qbrin.nl dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
13.2 Voor zover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op Qbrin.nl rust, is deze aansprakelijkheid jegens u, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door u aan Qbrin.nl betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van Qbrin.nl is voortgevloeid.
13.3 Qbrin.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Qbrin.nl verricht en/of uw gebruik van de website.
13.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Qbrin.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Qbrin.nl vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
13.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Qbrin.nl voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Qbrin.nl (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van Qbrin.nl uit te sluiten.

13. Overige bepalingen
14.1 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen ter zake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
14.2 Onverminderd eventueel voor Qbrin.nl bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen u en Qbrin.nl voor het gebruik van de Website te bewaren, is Qbrin.nl niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor u toegankelijk te houden.
14.3 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
14.4 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.